Osteo Yoga with Laura

Wednesday’s from 11:15 am – 12:15 pm

Live Class:

Zoom: https://riverdaley.zoom.us/j/95367711012

Recorded Class:

July 14: https://riverdaley.zoom.us/rec/share/c479Dxs0FboMrZd62TIkyTG1pqSmsNlN6m16rfyjhnzWH7AyKUMNVhznW_vBJDQk.J83AxkgNr9WvIdDF

July 21: https://riverdaley.zoom.us/rec/share/_cDMUpF52C8KB5UGc841jQnju9Wref37C_yVYC6-yDXNtjFRzsqRwPqThAUeus_E.ogDTuCIdvmqaxFDv

July 28:

August 4:

August 11:

August 18:

August 25:

September 1:

September 8:

September 15: